1. ระเบียนว่าด้วยการบริหารอาคารพลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  
  2.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา