มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้เริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ 3 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539  
  มีจำนวนนิสิตใหม่ 203 คน และในปีการศึกษา2548 วิทยาเขตศรีราชา ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 13  
  หลักสูตร ภาคพิเศษ 6 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร มีจำนวนนิสิตใหม่ 1785 คน รวมจำนวน  
  นิสิตระดับปริญญาตรี โดยรวม 5,599 คนและระดับบัณฑิตศึกษา 223 คน และในปีการศึกษา2549 วิทยาเขตศรีราชา  
  ได้เปิดหลักสูตรใหม่ภาคปกต ิ 2 หลักสูตร ภาคพิเศษ3 หลักสูตร รวมเป็นระดับปริญญาตรีภาคปกติ 15 หลักสูตร ภาค  
  พิเศษ 9 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร ด้วยจำนวนนิสิตใหม่ที่กำหนดเป้าหมายการรับนิสิตใหม่  
  ประจำภาคต้นปีการศึกษา2549 จำนวนไม่น้อยกว่า 2,600 คน รวมจำนวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,000 คน ทำให้เกิด  
  ข้อจำกัดของพื้นที่ของอาคารที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับสำหรับ  
  นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ/สาขาวิชา ในช่วงที่ผ่านมาวิทยาเขตศรีราชาจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวรโถงชั้นล่างของอาคาร  
  บริการวิทยาการและพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์เรียนรวม 2 เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาพลศึกษา  
  ได้แก่ เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก ไอกิโด โฟล์คแดนซ์ ลีลาศ และนาฏศิลป์ เนื่องจากไม่มีอาคารเฉพาะรองรับอย่างเป็นสัด  
  ส่วนและเหมาะสม วิทยาเขตจึงมีนโยบายเห็นควรให้มีการก่อสร้างอาคารพลศึกษา ประกอบกับได้รับความกรุณาจากท่าน  
  อธิการบดี(รองศาตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) ได้ให้การสนับสนุนและอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2548 จำนวน  
  20,000,000 บาท และวิทยาเขตศรีราชาใช้เงินรายได้วิทยาเขตสมทบจำนวน 21,647,099 บาท จึงทำให้การก่อสร้าง  
  อาคารพลศึกษา มีความเป็นไปได้และทำให้เกิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพลศึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิ  
  ภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ เป็นสวัสดิการแก่นิสิตและ  
  บุคลากรวิทยาเขตศรีราต่อไป