ระบบแจ้งซ่อม หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จะปิดระบบแจ้งซ่อมหอพักและให้นิสิตแจ้งซ่อมที่ รปภ.ประจำอาคาร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

เข้าระบบแจ้งซ่อม (จะปิดระบบแจ้งซ่อม 1 มีนาคม2567)

รายการแจ้งซ่อม ตารางการออกให้บริการซ่อม รายการที่มีการซ่อมเรียบร้อย รายการรออนุมัติวัสดุ เข้าระบบแจ้งซ่อม(admin)