ระบบขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายชื่อนิสิตแจ้งขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน

จะโอนเงินเข้าบัญชี Prompt pay กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน(เท่านั้น)

**ภาค ปลาย ปี 2565 หมดเขต ขอเงินคืนค่าประกันขอเสียหาย วันที่ 8 เม.ย.2566เท่านั้น

***ขอค่าธรรมเนียมนิสิตชำระแล้วและประสงค์จะยกเลิก ภาคต้น ปี 2566 หมดเขตขอเงินคืนวันที่ 2 ก.ค.2566 เท่านั้น

**ต้องชำระค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนสุดท้าย เดือน มีนาคม 2566 ถึงจะทำเรื่องคืนค่าประกันให้เต็ม 2000 บาท**

(***ค่าสาธารณูปโภค ไม่สามารถหักจากเงินค่าประกันได้***)

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ห้อง
วันที่ขอค่าประกันคืน
เวลา
ความเสียหาย/หมายเหตุ
1
กุลภรณ์ บุญเฉลียว
4107
9/18/2023
12:17:35
 
2
ธิดารัตน์ มนต์วิเศษ
4107
9/18/2023
12:11:17
 
3
เมธาวี โสภาค
4109
9/18/2023
09:44:04
 
4
ธัชพงศ์ สุปรียธรรม
1305
9/5/2023
18:22:12
 
5
ชนนิกานต์ พุ่มดนตรี
4103
8/26/2023
14:17:49
 
6
วรินรำไพ สมบูรณ์ทรัพย์
6517
8/22/2023
22:50:25
 
7
ณัฐธิดา พังยะ
4201
8/12/2023
12:01:49
 
8
ณัฐธิดา พังยะ
4201
7/31/2023
12:16:51
 
9
พีรพัฒน์ หิรัญวงษ์
1216
6/21/2023
22:58:36
 
10
พรปวีณ์ ฟักเถา
4309
6/16/2023
20:39:38
 
11
นราชัย คุ้มเจริญ
2112
6/15/2023
16:43:39
 
12
ภัทรวดี แสงประสิทธิ์
8418
6/14/2023
09:59:02
 
13
อัมพิกา หมั่นทองหลาง
4407
6/11/2023
16:37:18
 
14
ปาณิสรา เนาวรัตน์
6209
6/6/2023
17:07:33
 
15
ธนพัฒน์ จังศิริวัฒนา
1205
6/6/2023
00:07:38
 
16
พรปวีณ์ ฟักเถา
8220
6/4/2023
15:07:07
 
17
วิชิตา น้ำบุ่น
7515
6/4/2023
13:14:49
 
18
ปาลิตา โคคำ
4304
6/4/2023
12:21:32
 
19
ธนาธรณ์ กุลศรีประเสริฐ
2515
5/31/2023
14:52:59
 
20
ปสุตา เลิศวงศ์ธรรม
6307
5/28/2023
20:11:44
 
21
นารี มุ่งพูนกลาง
4314
5/24/2023
02:19:44
 
22
พิริษา เมฆอัมพร
7507
5/21/2023
23:44:32
 
23
ภัคสิษ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2311
5/21/2023
23:43:02
 
24
ปลายฟ้า สุทธิผล
8509
5/20/2023
06:33:42
 
25
รัญชน์ สุวรรณโฆษิต
3402
5/19/2023
15:10:41
 
26
ภัตตราภรณ์ ลาบุญ
7119
5/18/2023
00:59:05
 
27
ณัฐชยา กี้ประเสริฐทรัพย์
5422
5/16/2023
10:23:09
 
28
นันทวัฒน์ ใจองอาจ
3211
5/13/2023
13:04:38
 
29
ธารภณ เตชจิรนนท์
1407
5/13/2023
11:50:34
 
30
ศศิวิมล ธรรมพิทักษ์
5315
5/12/2023
19:51:25
 
31
สุชัญญา คงทอง
6316
5/12/2023
11:41:25
 
32
รัตนาภรณ์ บุญสวัสดิ์
6422
5/11/2023
00:09:01
 
33
ชัชวาล สุจริต
1114
5/1/2023
14:44:06
 
34
ณัฐวุฒิ บัวมาศ
3304
5/1/2023
12:45:10
 
35
วราเทพ ทูลฉลอง
2307
5/1/2023
09:04:04
 
36
ทศพล ขาวหนู
1313
4/30/2023
11:54:47
 
37
กัณฑ์อเนก สวรรค์บรรพต
1110
4/26/2023
17:49:26
 
38
ภัทรภร พันธ์พูล
8513
4/26/2023
11:20:22
 
39
ฐิตินันท์ สิริวรพันธ์
6216
4/25/2023
21:56:49
 
40
อริสา ดิษฐ์สม
4210
4/25/2023
13:50:24
 
41
พลอยชมพู จงเจริญ
6108
4/25/2023
02:19:05
 
42
อานีส อารมย์
1113
4/25/2023
00:20:55
 
43
อัทธ์ ตันศิริชัย
1110
4/24/2023
20:12:24
 
44
กฤตภาส ลินลาดแก้วพวง
1110
4/24/2023
19:36:02
 
45
ฮัสซัน สุไลมาน
2310
4/24/2023
18:09:25
 
46
สุนิชยา ใจลม
8110
4/24/2023
15:40:57
 
47
ก้องเกียรติ ชิวปรีชา
1204
4/23/2023
21:28:22
 
48
ธนวัฒน์ พิตตินันท์
3310
4/22/2023
21:31:15
 
49
สุธี ชาวสมุทร
2402
4/22/2023
21:19:07
 
50
ปรเมศ ขันสุวรรณ์
3303
4/21/2023
13:50:10
 
51
ยุคนธร ชัยรัตน์
8312
4/20/2023
09:53:16
 
52
ปริศณา ธิตะจารี
5516
4/19/2023
17:10:10
 
53
เบญจพร อึ่งบำเหน็จ
7101
4/19/2023
12:37:40
 
54
กฤศพล สว่างกล้า
3416
4/19/2023
09:03:13
 
55
นนทนันท์ ฉิมชน
2312
4/19/2023
08:49:24
 
56
ธีริศรา ตีบรักษ์
4502
4/18/2023
15:45:29
 
57
อัมพิกา จีระวัฒนกุล
5218
4/14/2023
21:30:20
 
58
นันทพร ดวงสา
8301
4/12/2023
13:57:51
 
59
ชุติกาญจน์ อินทร์แพง
7205
4/11/2023
16:59:41
 
60
ฐิติมา สามารถ
5405
4/11/2023
09:47:39
 
61
พิมพ์สิริ พงษ์ไพบูลย์
7108
4/11/2023
08:32:09
 
62
วรางคณา เอี่ยมสำอางค์
5307
4/11/2023
00:06:49
 
63
วิลาสินี แซ่ปึง
5311
4/10/2023
19:23:29
 
64
เมธิณี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
8409
4/10/2023
14:59:50
 
65
อัญมณี รัตนพันธุ์
7316
4/10/2023
07:35:39
 
66
กัญญาณัฐ พรมมา
5416
4/9/2023
21:56:54
 
67
ชนากานต์ ศรีเมือง
4112
4/9/2023
21:21:25
 
68
ดุสิตา ปักอินทรีย์
5520
4/9/2023
20:08:43
 
69
ธราเทพ อินสว่าง
2512
4/9/2023
15:24:05
 
70
ญาณภัทร เปลี่ยนศักดิ์
2316
4/9/2023
12:31:52
 
71
โชติรส ศรีสาคร
5305
4/9/2023
10:10:49
 
72
บวรศักดิ์ กำเนิดสิงห์
2217
4/9/2023
10:09:09
 
73
เกษราภรณ์ ยั่งยืน
8105
4/9/2023
09:25:57
 
74
อัจฉริยะ เฉลิมกิจ
1212
4/9/2023
04:03:10
 
75
ศศิวิมล ยะปะภา
6314
4/9/2023
02:12:48
 
76
อภิชญา ร่วมญาติ
8118
4/9/2023
00:12:50
 
77
พิมพ์ลดา รัตนพันธ์ศักดิ์
8217
4/8/2023
13:00:44
 
78
อิสรีย์ วงศ์ชาติ
6104
4/8/2023
11:48:56
 
79
ไพลิน มะนาวหวาน
6523
4/8/2023
10:43:07
 
80
นงนภัส เลิศวิศาล
8108
4/7/2023
1:14:20 PM
 
81
ภัทราวุธ โกธรรม
1516
4/6/2023
16:15:27
 
82
ณภัทร เมืองพิน
3408
4/6/2023
16:13:24
 
83
ชุติภา กิมเต็ง
5211
4/6/2023
14:28:45
 
84
ลภัส โกสินธุ์วัฒนะ
3309
4/5/2023
19:15:46
 
85
วิชชุกร วิจิตรบัณฑิตกุล
3214
4/5/2023
04:33:56
 
86
พัชรากร บุหงา
6420
4/4/2023
17:24:11
 
87
ปฏิภาณ ทองไทย
1216
4/4/2023
16:26:13
 
88
กฤติญา ฟักอ่อน
4105
4/3/2023
3:39:13 PM
 
89
สรวิศ มีผล
1507
4/3/2023
3:28:29 PM
 
90
เพ็ญพิชชา นิลสนธิ
7407
4/3/2023
1:20:14 PM
 
91
กษโรจน์ ศรีแย้ม
1401
4/3/2023
6:47:41 AM
 
92
ศิวะ เลาหสินนุรักษ์
3116
4/2/2023
8:27:00 PM
 
93
เกรียงไกร ปิ่นเปีย
1412
4/1/2023
4:24:40 PM
 
94
ปทิตตา แสนกิ่ง
8503
4/1/2023
2:30:08 PM
 
95
พิมพ์อร สุขประเสริฐ
8311
4/1/2023
8:57:26 AM
 
96
พลพล ยุทธยงค์
1415
3/31/2023
8:43:34 PM
 
97
นันทวดี ศรีสุวรรณ์
8506
3/31/2023
3:53:11 PM
 
98
เสฎฐวุฒิ แขรัตน์
3112
3/30/2023
8:12:44 PM
 
99
คณิศร ศรีพะเนิน
3217
3/29/2023
9:21:25 PM
 
100
ณัฐกฤตา ใส่เกื้อ
6420
3/29/2023
9:42:20 AM
 
101
ศิริลักษณ์ พละขันธ์
8418
3/24/2023
5:43:03 PM
 
102
อภิสรา สกุลช่างสากล
4106
3/16/2023
1:48:07 AM
 
103
กนกวรรณ คงเทียน
7508
3/15/2023
8:10:22 PM
 
104
กนกวรรณ ศรีเรือง
5203
3/14/2023
9:33:44 AM
 
105
ธาชินี ทรงชน
6215
3/13/2023
1:18:46 AM
 
106
อาทิตยา ธรรมเนียม
7210
3/11/2023
7:52:38 PM
 
107
นภารินทร์ เดชทิศ
4104
3/11/2023
3:09:28 PM
 
108
ธนภรณ์ ภูตะวันนะ
4202
2/20/2023
20:23:59
 
109
เบญญาภา สุดถนอม
4205
2/19/2023
19:23:32
 
110
นันทิดา เล่ห์กล
6108
1/30/2023
15:41:55
 
111
ชลญาณ์ เสือสุข
6507
12/12/2022
15:55:30
 
112
ชาญวิทย์ วรวงศ์
1114
12/9/2022
11:46:21
 
113
ธนัญภร เอี่ยมละออ
5206
11/30/2022
17:58:47
 
114
วิศรุต เด่นจารุกูล
2413
11/25/2022
22:49:37
 
115
ธนัชชา เกื้อสกุล
8505
11/24/2022
15:33:17
 
116
กนกภรณ์ เปี่ยมญาติ
4204
11/23/2022
14:14:29
 
117
ชาญวิทย์ วรวงศ์
1114
11/22/2022
16:07:56
 
118
มณีรัตน์ วงศ์พิพัฒน์กุล
6521
11/20/2022
13:13:37
 
119
นิติภูมิ ยุดรัมย์
1511
11/20/2022
11:34:35
 
120
อัสลีนา เจะหมะ
5419
11/18/2022
14:17:33
 
121
ภัทร์พิมล รักวงค์ไทย
6108
11/18/2022
1:46:46
 
122
อริศรารัตน์ ศรีเอี่ยมจันทร์
5519
11/16/2022
20:58:33
 
123
นันธมล กัดสูงเนิน
4313
11/16/2022
19:03:04
 
124
ณัฐชา พื้นผา
8104
11/15/2022
10:42:12
 
125
อรปรียา ศรีทราย
6502
11/14/2022
11:02:30
 
126
วรรธนัย ธนัครสมบัติ
2310
11/13/2022
21:44:39
 
127
ศรีโชคชัย วารีพัฒน์
2412
11/13/2022
20:03:40
 
128
ปฎิญญา เฉลิมวงศ์
5424
11/13/2022
13:28:44
 
129
ธนวัฒน์ ศรีกฤษณรักษ์
2401
11/12/2022
0:05:49
 
130
รัตน์ชิยา นันทสิทธิ์
8405
11/9/2022
17:23:13
 
131
ภิชญาดา กิ่มนางรอง
8523
11/6/2022
22:19:27
 
132
มณฑกานต์ นาคนุช
8420
11/5/2022
18:41:29
 
133
ศุภสุตา ผาสวาสดิ์
8523
11/5/2022
15:48:49
 
134
ธีระพิชัย รุ่งสุรีย์โชค
2508
11/4/2022
9:13:01
 
135
คัมภีร์ พรมรักษ์
2213
10/31/2022
23:48:06
 
136
ศุภโชค แทนเจ็ดริ้ว
3514
10/10/2022
13:39:22
 
137
กชกร ผิวขม
6405
10/5/2022
0:08:12
 
138
สุพิชญา เชิงเทิน
6522
10/3/2022
18:40:55
 
139
กนกเพชร กลิ่นอุบล
8321
9/22/2022
12:14:27
 
140
สิรยากร ทรงประกอบ
7205
9/3/2022
15:24:28
 
141
เมธัส ดีเลิศ
3413
4/1/2022
8:56:02
 
142
จุลเกตุ กลั่นเพชรพะเนาว์
8203
3/5/2022
21:31:18
 
143
อัซฟัตร์ เกษม
1312
11/26/2021
9:07:27
 
144
อลีนา พลขันธ์
6322
11/23/2021
17:55:49
 
145
สุทัศน์ พันธ์เขียว
3206
11/23/2021
7:15:51
 
146
กมลชนก สุวรรณสกนธ์
8204
11/21/2021
20:56:58
 
147
กัลยา เหมาะดี
5203
11/19/2021
19:27:56
 
148
กรรวี ยอดมะณี
5203
11/19/2021
19:23:06
 
149
ตติญา บุษบา
7501
11/12/2021
9:38:28
 
150
อทิตยา ตราชู
7407
11/7/2021
20:37:52
 
151
ณัฏฐ์ บุญมี
2115
9/10/2021
16:25:57
 
152
ชลธิชา ทองนาเพียง
8406
8/31/2021
15:03:57
 
153
นัฐนันท์ สุขกำเนิด
2113
8/8/2021
15:31:28
 
154
ณัฐชยา อินทปัญญา
7415
7/8/2021
20:09:53
 
155
สุภนิช สุดหนองบัว
8417
7/8/2021
14:53:15
 
156
สุจิรา พงษ์ภักดี
8510
7/8/2021
12:23:05
 
157
อนันต์ชัย พวงสมบัติ
1203
6/29/2021
17:00:08
 
158
พรทิพย์ สุทธานี
7112
6/28/2021
1:20:45
 
159
นราธร บัวผา
1201
6/26/2021
23:13:27
 
160
ศุภศิริ นิลนพคุณ
2316
6/23/2021
13:22:40
 
161
กิตติศักดิ์ อโนดาษ
1118
6/16/2021
11:46:46
 
162
จิรภรณ์ วรรณพงศ์
4106
6/12/2021
13:20:18
 
163
พันธ์วิรา นาวีรัตนวิทยา
7413
6/11/2021
22:14:50
 
164
ปิยศาสตร์ ศิริวิมลฤทธิ์
2403
5/30/2021
16:51:07
 
165
พรรณพัชร ตันตินิมิตรกุล
4315
5/28/2021
12:26:53
 
166
กฤษดา ผาจันดา
1208
5/26/2021
18:46:26
 
167
กุลชาลักษณ์ มุฑฒิ
6119
5/22/2021
7:07:27
 
168
บุริมพนธ์ เสนารักษ์
3414
5/6/2021
14:38:29
 
169
วโรดม ศรีแก้ว
1414
4/9/2021
16:33:00
 
170
นันทยากรณ์ เพ็ชรนิล
6219
3/27/2021
2:18:29
 
171
จิรกฤต นิธิมงคลทรัพย์
3107
3/9/2021
5:09:53
 
172
พลพสิษฐ์ จงไกรวุฒิ
1514
3/8/2021
13:34:12
 
173
คริษฐ์ สิทธิการ
1301
3/3/2021
12:51:22
 
174
นิติภูมิ สิทธิรักษ์
3308
3/2/2021
19:49:51
 
175
รัชชานนท์ หอมประเสริฐ
3110
3/2/2021
19:49:40
 
176
พิชญ โยธาคุณ
7511
3/1/2021
20:28:22