ระบบขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จะโอนเงินเข้าบัญชี Prompt pay กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน(เท่านั้น)

**ภาค ปลาย ปี 2565 หมดเขต ขอเงินคืนค่าประกันขอเสียหาย วันที่ 8 เม.ย.2566เท่านั้น

***ขอค่าธรรมเนียมนิสิตชำระแล้วและประสงค์จะยกเลิก ภาคต้น ปี 2566 หมดเขตขอเงินคืนวันที่ 2 ก.ค.2566 เท่านั้น

**ต้องชำระค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนสุดท้าย เดือน มีนาคม 2566 ถึงจะทำเรื่องคืนค่าประกันให้เต็ม 2000 บาท**

(***ค่าสาธารณูปโภค ไม่สามารถหักจากเงินค่าประกันได้***)

Username : *รหัสนิสิต b60xxx
Password: *ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623