รายงานการชำระค่าธรรมเนียม

รหัสหรือชื่อ
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล(โอน)
เวลา
วันที่
จำนวนเงิน
ปี
เทอม
ห้อง
ธนาคาร
1
กฤติกา โคตรสขึง
23:03:57 04/03/2024 7500 67 01 6520 SCB
2
นาย ดิเรก ผดุงกิจโอฬ
20:37:45 04/03/2024 7500 67 01 6507 KBANK
3
MR FADLI EMAEDOSA
20:09:20 04/03/2024 202 67 01 2216 TTB
4
MR.SIRIWUT PININSEE
19:27:03 04/03/2024 601 67 01 2410 KTB
5
SUPATH ADJANASUPPAT
17:43:14 04/03/2024 13800 67 01 5209 BBL
6
นาย นนทพัทธ์ ขุนทอง
17:25:09 04/03/2024 5900 67 01 1303 GSB
7
ก้องดำริห์ หาญชนะชัย
16:31:35 04/03/2024 348 67 01 3112 SCB
8
นาย ธนนท์ ไทยกูล
16:07:24 04/03/2024 286 67 01 3203 KBANK
9
MR KORAPURN SUKUMNGI
15:28:56 04/03/2024 104 67 01 2202 BBL
10
อัชฉราพร ไตรยสุทธิ์
15:14:42 04/03/2024 515 67 01 6220 SCB
11
นาย ฐปนรรฆ์ วิรุฬห์ว
14:56:13 04/03/2024 202 67 01 2216 KBANK
12
ทรัพย์สถิต สอดศรี
14:29:53 04/03/2024 1164 66 10 1402 SCB
13
แพรวา สิทธิ์ทองสี
14:28:33 04/03/2024 535 67 01 6416 SCB
14
แพรวา สิทธิ์ทองสี
14:28:08 04/03/2024 535 67 01 6416 SCB
15
น.ส. สิริลดา ทบแก้ว
12:51:25 04/03/2024 7500 67 01 6510 KBANK
16
น.ส. นารีรัตน์ สงสี
12:39:43 04/03/2024 256 67 01 5313 KBANK
17
MISSPANIDA NUNYUANG
11:58:45 04/03/2024 7500 67 01 6310 KTB
18
นาย ธวัชชัย อนันต์สิ
11:27:13 04/03/2024 5900 67 01 2217 KBANK
19
น.ส. วราภรณ์ ชำนาญพา
11:23:25 04/03/2024 13800 67 01 3412 KBANK
20
น.ส. พลอยไพลิน สายดำ
11:15:00 04/03/2024 7500 67 01 6107 KBANK
21
MR.NATTHAPUN JUNTHOS
10:59:17 04/03/2024 922 66 12 1503 KTB
22
น.ส. ประกายฟ้า วิเชี
10:51:45 04/03/2024 763 67 01 8221 KBANK
23
น.ส. นริศรา เทพณรงค์
09:43:55 04/03/2024 13800 67 01 5522 KBANK
24
น.ส. ชลชนก กลมกล่อม
08:56:24 04/03/2024 7500 67 01 6215 KBANK
25
น.ส. วิมล อรุณ
08:37:53 04/03/2024 151 67 01 7206 KBANK
26
MR ADISORN MUANPOTHO
06:58:30 04/03/2024 4613.95 67 01 0000 TTB
27
นางสาว อภิญญา หอมสุว
00:19:11 04/03/2024 7500 67 01 6308 GSB
28
นางสาว ภัทราพร สุดอ่
23:59:41 01/03/2024 7500 67 01 6310 GSB
29
บุญญภรณ์ ติยาภรณ์
23:41:25 01/03/2024 7500 67 01 8505 SCB
30
นางสาวศิริกุล ก่อสูง
23:37:26 01/03/2024 7500 67 01 8304 GSB
31
นาย ธนรัตน์ ภู่เหมา
23:30:01 01/03/2024 5900 67 01 1516 KBANK
32
MISSNATCHA HANKHIAO
23:27:04 01/03/2024 5900 67 01 2411 KTB
33
พรชนก ปรังฤทธิ์
23:19:15 01/03/2024 7500 67 01 8404 SCB
34
นาย ธนภัทร เมฆพัฒน์
23:19:11 01/03/2024 5900 67 01 2518 KBANK
35
ชวลิต นามเสนาะ
23:13:00 01/03/2024 5900 67 01 1302 SCB
36
MR.SUPPHANAT SONKHAM
22:44:59 01/03/2024 5900 67 01 1207 KTB
37
MISSPANIDA SOMBATSRI
22:08:42 01/03/2024 354 67 01 6310 KTB
38
ตวงทอง แก้วประดับ
21:44:28 01/03/2024 5900 67 01 2412 SCB
39
น.ส. กนกวรรณ บุญกว้า
21:38:06 01/03/2024 469 67 01 8104 KBANK
40
วุฒิชัย วรนุช
21:06:22 01/03/2024 362 67 01 1505 SCB
41
นาย ณัฐภัทร กาญจนะรั
21:05:55 01/03/2024 5900 67 01 1205 GSB
42
พลอยฤทัย ฤาษีสิทธิ์
21:04:01 01/03/2024 237 67 01 4208 SCB
43
ธนกฤต หาญประสิทธิ์สก
20:28:33 01/03/2024 254 67 01 2215 SCB
44
ธนกฤต หาญประสิทธิ์สก
20:21:42 01/03/2024 819 66 12 2215 SCB
45
วาวี อิ่มสำราญ
20:07:38 01/03/2024 251 67 01 7205 SCB
46
ชัญญานุช นาคสมุทร
20:02:34 01/03/2024 526 67 01 4301 SCB
47
ณัฏศรัณฐ์ ศรีละมุล
19:40:08 01/03/2024 11800 67 01 3408 SCB
48
พลอย ชั่งรู้กิจ
19:26:55 01/03/2024 408 67 01 7521 SCB
49
นางสาว จิตรานุช นวนเ
18:48:37 01/03/2024 9500 67 01 8409 GSB
50
น.ส. ปานไพลิน ธรรมนา
18:37:59 01/03/2024 7500 67 01 6105 KBANK
51
MISS PONPIT CHUMECHA
18:29:40 01/03/2024 9500 67 01 6301 KTB
52
น.ส. เบญญาภา หอมชื่น
18:29:03 01/03/2024 465 67 01 7301 KBANK
53
นาย ชวิน ผจงกิจพิพัฒ
17:25:39 01/03/2024 861 67 01 2511 KBANK
54
สุชานันท์ คำศรี
17:24:38 01/03/2024 434 67 01 5224 SCB
55
น.ส. สุดารัตน์ ศรีนอ
17:04:38 01/03/2024 646 67 01 6301 KBANK
56
เมษาธิณี ป้องโล่ห์
17:03:12 01/03/2024 220 67 01 5409 SCB
57
ภีม อารีกุล
17:01:50 01/03/2024 730 67 01 1513 SCB
58
สู้ภัย นันทะวงษ์
16:31:18 01/03/2024 7900 67 01 2110 SCB
59
MISSTEERAPORN VIRIYA
16:28:42 01/03/2024 401 67 01 6413 KTB
60
น.ส. อาซามิ นิสสัยรั
16:18:40 01/03/2024 431 67 01 7512 KBANK
61
น.ส. รัชนีกร คำภิคำ
16:04:23 01/03/2024 7500 67 01 8117 KBANK
62
จิราภรณ์ ศรีคะเณย์
15:50:08 01/03/2024 646 67 01 6301 SCB
63
น.ส. ศศินภา ไผ่พงษ์ข
15:44:51 01/03/2024 20 010324154420 010324154420 010324154420 KBANK
64
MR.NONTAWAT WONGWILA
15:44:49 01/03/2024 2005 66 09 1502 KTB
65
น.ส. ศศิธร ไชยพล
15:31:15 01/03/2024 7500 67 01 6212 KBANK
66
ณัฐชนันท์ สิทธิ
15:28:31 01/03/2024 7500 67 01 8313 SCB
67
นาย ชนกันต์ บุญกระพื
14:32:08 01/03/2024 5900 67 01 1501 KBANK
68
ณัฐสุดา ประกิ่ง
14:24:32 01/03/2024 7500 67 01 8209 SCB
69
MR.PIRUN JUNTAWONG
14:21:53 01/03/2024 584 67 01 2411 KTB
70
MR.NATTHAPUN JUNTHOS
14:20:36 01/03/2024 388 67 01 1503 KTB
71
นาย จิรายุ แก้วมีศรี
14:14:13 01/03/2024 20 010324141348 010324141348 010324141348 KBANK
72
สาลินี บุญส่ง
14:12:08 01/03/2024 142 67 01 4213 SCB
73
SIRISAK CHUENTA
13:52:20 01/03/2024 287 67 01 1318 KTB
74
นางสาว ไลลา ตุ้มเด่น
13:36:18 01/03/2024 327 67 01 2309 GSB
75
นางสาว ไลลา ตุ้มเด่น
13:35:55 01/03/2024 751 66 12 2309 GSB
76
น.ส. จินตนา หาญอนุสร
13:29:13 01/03/2024 7500 67 01 8205 KBANK
77
นาง พลอยรัญญา เจริญโ
13:19:03 01/03/2024 11666.05 67 01 0000 KBANK
78
MR SUPANUT KLAKERDPO
12:36:02 01/03/2024 372 67 01 1405 BBL
79
MR.NONTAWAT WONGWILA
12:34:45 01/03/2024 1156 66 10 1502 KTB
80
MISSSUTTHIDA WICHAIU
12:18:14 01/03/2024 372 67 01 6105 KTB
81
นาย สุรสิทธิ์ อินทร์
12:11:03 01/03/2024 403 67 01 2301 KBANK
82
นันทัชพร คำแก้ว
12:08:11 01/03/2024 372 67 01 8320 SCB
83
MISS WICHUTA TABTONG
12:07:02 01/03/2024 728 66 12 1414 TTB
84
MISS WICHUTA TABTONG
12:05:23 01/03/2024 243 67 01 1414 TTB
85
สุรภา แสงพรม
11:52:09 01/03/2024 777 67 01 6420 SCB
86
ศุภาพิชญ์ ศิลารักษ์
11:48:57 01/03/2024 363 67 01 5316 SCB
87
ณัฐธนัท กิจบุญชู
11:30:03 01/03/2024 5900 67 01 1501 SCB
88
MISSKITTIYAPORN SRAK
11:26:29 01/03/2024 777 67 01 6420 KTB
89
น.ส. นภัสสิริ เสาะพบ
11:00:19 01/03/2024 7500 67 01 8524 KBANK
90
นาย ณดณ ทองแผ่น
10:40:59 01/03/2024 349 67 01 3116 KBANK
91
NANTAMOL KADS
10:24:55 01/03/2024 13800 67 01 4313 BAY
92
รุ่งนภา เถื่อนเทศ
10:17:36 01/03/2024 7500 67 01 8223 SCB
93
ปิยมน อินทร์ธูป
09:58:13 01/03/2024 228 67 01 4108 SCB
94
ศศิธร สุราวุธ
09:54:25 01/03/2024 504 67 01 7302 SCB
95
MISS YONLADA JAROENK
09:44:30 01/03/2024 170 67 01 4203 TTB
96
นาย วิชชากร เกลี้ยงม
09:17:51 01/03/2024 243 67 01 1414 KBANK
97
ธิญาดา บัวจันทร์
09:03:29 01/03/2024 563 67 01 8214 SCB
98
MISSKANYAPAT CHOMCHA
08:59:14 01/03/2024 7500 67 01 8110 KTB
99
ด.ญ. ปิยวรรณ ถ่อมกาย
08:44:27 01/03/2024 400 67 01 4509 KBANK
100
ด.ช. รชต พานิชรุทติว
08:43:23 01/03/2024 13800 67 01 3414 GSB