รายงานการชำระค่าธรรมเนียม

รหัสหรือชื่อ
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล(โอน)
เวลา
วันที่
จำนวนเงิน
ปี
เทอม
ห้อง
ธนาคาร
1
ยุพิน เฉยรอด
20:45:46 01/06/2023 9500 66 01 7417 SCB
2
PENPICHA KALANGJAI
20:13:40 01/06/2023 563 66 03 8412 KTB
3
มลธิดา จิตต์เจริญ
20:08:02 01/06/2023 9500 66 01 7511 SCB
4
นาง รุจิรดา แฉล้มทอง
18:52:54 01/06/2023 659 66 03 8515 KBANK
5
น.ส. เพ็ญพิชชา อารีย
18:09:05 01/06/2023 9500 66 01 7402 KBANK
6
MISSPACHARAPORN PUDE
17:42:55 01/06/2023 636 66 03 8110 KTB
7
นางสาว กมลฉัตร บุญชิ
17:34:03 01/06/2023 718 66 03 8401 GSB
8
MISSPABHASSORN BHUTW
17:23:36 01/06/2023 440 66 03 2516 KTB
9
นาวิน มะลานวล
15:27:39 01/06/2023 535 66 03 2405 SCB
10
MISSCHONTICHA SEETAL
15:20:43 01/06/2023 2950 66 00 4501 KTB
11
ชัญญานุช นาคสมุทร
15:12:08 01/06/2023 550 66 03 4301 SCB
12
ภูวนาท เหาะประโคน
14:44:14 01/06/2023 480 66 03 2210 SCB
13
NAPAT SAENGPHANT
13:49:56 01/06/2023 542 66 03 6224 KTB
14
MISSDARARAT KIATTIYO
13:40:01 01/06/2023 718 66 03 8401 KTB
15
แคทรียา สีเลา
12:58:53 01/06/2023 1010 66 03 4218 SCB
16
นันท์นภัส รักภักดี
11:47:17 01/06/2023 402 66 03 6204 SCB
17
รักษิตา แถบทอง
11:25:36 01/06/2023 4750 66 01 4206 SCB
18
MISSPHONTHIP THONGPH
11:04:14 01/06/2023 838 66 03 8505 KTB
19
น.ส. วรรณพา สัมณากิ่
11:01:48 01/06/2023 8000 66 01 7218 KBANK
20
น.ส. กัลยาณี พุ่มขจร
11:00:02 01/06/2023 7900 66 01 2402 KBANK
21
น.ส. อัญชิสา วิชัยศร
10:37:49 01/06/2023 20 010623103713 010623103713 010623103713 KBANK
22
MRS.NITIWADEE CHAREA
10:37:46 01/06/2023 9500 66 01 8306 KTB
23
TANAKIJ PADIT
10:22:50 01/06/2023 7900 66 01 1310 BAY
24
นริศ สิทธิประเสริฐ
10:09:24 01/06/2023 236 66 03 3306 SCB
25
MISS THIKHAMPORN PRA
09:41:24 01/06/2023 8000 66 01 7114 KTB
26
น.ส. อรัชภร ถ้ำอมร
09:40:34 01/06/2023 657 66 03 4501 KBANK
27
ณัฐณิชา ดีทัพไทย
09:25:41 01/06/2023 337 66 03 6518 SCB
28
MISSNATNICHA DEETHAP
09:24:24 01/06/2023 337 66 03 6518 KTB
29
อภิศรา แก้วนรสิงห์
08:49:59 01/06/2023 242 66 03 4107 SCB
30
MISSSUREEPORN WONGAW
08:24:22 01/06/2023 563 66 03 6503 KTB
31
นาย เกริกเกียรติ์ เท
07:16:25 01/06/2023 7900 66 01 1511 KBANK
32
MISSJUTHARAT KIMHONG
06:41:32 01/06/2023 191 66 03 7113 KTB
33
MISSSUPA WADEE SAENL
06:27:17 01/06/2023 466 66 03 5317 KTB
34
MISSMANISARA THONGMU
05:44:53 01/06/2023 882 66 03 5509 KTB
35
น.ส. ภัทรพร ศักดิ์สง
02:59:22 01/06/2023 337 66 03 6518 KBANK
36
น.ส. ภัทรพร ศักดิ์สง
02:58:48 01/06/2023 788 66 03 8508 KBANK
37
นาง อำไพพัณ อัมพาผล
21:36:26 31/05/2023 7900 66 01 1508 KBANK
38
น.ส. ปริณดา จันทะแสง
21:03:25 31/05/2023 9500 66 01 7422 KBANK
39
นาย ภคิน อนุศักดิ์ชั
20:46:17 31/05/2023 20 310523204506 310523204506 310523204506 KBANK
40
MR CHAIWIT MANJARERN
20:45:25 31/05/2023 7900 66 01 1408 BBL
41
นาย นนทณัฐ อภิรมยานน
20:30:14 31/05/2023 7900 66 01 1417 KBANK
42
นางสาว วราภรณ์ โตด้ว
20:27:47 31/05/2023 9500 66 01 8424 GSB
43
YAOWALAK PHIANKEP
20:14:25 31/05/2023 252 66 03 7117 KTB
44
นาย นิสุซสลาม นิเง๊า
20:13:38 31/05/2023 329 66 04 1114 GSB
45
นาย นิสุซสลาม นิเง๊า
20:12:48 31/05/2023 154 66 04 1201 GSB
46
นาย นิสุซสลาม นิเง๊า
20:12:23 31/05/2023 154 66 04 1201 GSB
47
ธิดาทิพย์ สารคาม
19:52:48 31/05/2023 616 66 03 7212 SCB
48
MR SITTHIPONG KLAEWK
19:40:17 31/05/2023 592 66 03 2505 TTB
49
ศักดิ์พล บุญมา
19:38:58 31/05/2023 9500 66 01 6406 SCB
50
PRAPHAPORN CHUEITAON
19:21:15 31/05/2023 222 66 03 6103 BBL
51
นาย พฤฒิวุฒิ ยุทธชนะ
18:54:41 31/05/2023 7900 66 01 1408 GSB
52
กฤษณา ฟองการ
18:26:56 31/05/2023 243 66 03 8216 SCB
53
MISS CHANISRA AUEAAR
18:23:10 31/05/2023 646 66 03 5309 TTB
54
ด.ช. อัฟฟาน หาญเคียว
18:01:54 31/05/2023 7900 66 01 2417 GSB
55
สิริกร มุระภา
17:28:44 31/05/2023 345 66 03 6421 SCB
56
RUJIREK KASEMCHOTIPA
16:58:05 31/05/2023 1734 66 05 0000 KTB
57
ศุภนิดา มุระภา
16:42:42 31/05/2023 345 66 03 6421 SCB
58
น.ส. วงศ์มณีฉาย สันต
16:19:59 31/05/2023 628 66 03 4309 KBANK
59
ภูมิภัทร กองคำ
16:01:02 31/05/2023 20 310523160015 310523160015 310523160015 SCB
60
รินลดา ผิวขม
15:56:03 31/05/2023 934.45 66 04 0000 SCB
61
รินลดา ผิวขม
15:54:44 31/05/2023 10889.4 66 03 0000 SCB
62
นภาพร กองวิเศษ
15:54:03 31/05/2023 376 66 03 8318 SCB
63
รินลดา ผิวขม
15:52:46 31/05/2023 11339.4 66 03 0000 SCB
64
MISS WATSAWAN INSUWA
15:52:14 31/05/2023 776 66 05 0000 TTB
65
นาย ธีรนัย บุปผา
15:51:01 31/05/2023 7900 66 01 2418 KBANK
66
น.ส. ลลิตา แจ้งไพร
15:50:58 31/05/2023 722 66 03 8106 KBANK
67
นาย หริณลักษณ์ ลิตตา
15:36:53 31/05/2023 549 66 03 4409 KBANK
68
พัชรากร โกฎเพชร
15:32:43 31/05/2023 435 66 03 8502 SCB
69
นาย ยุทธนา ศรีภิญโญว
15:20:53 31/05/2023 9500 66 01 7523 KBANK
70
มานพ แก้วแท้
15:00:17 31/05/2023 9500 66 01 6110 SCB
71
MR.NAPAT SUPAPOL
14:27:42 31/05/2023 20 310523142658 310523142658 310523142658 KTB
72
อัมพิกา หมั่นทองหลาง
14:22:55 31/05/2023 333 66 03 4407 SCB
73
น.ส. อาทิตยา สุขบัว
13:55:19 31/05/2023 274 66 03 5511 KBANK
74
น.ส. ลินลาวดี วิเทศธ
13:53:27 31/05/2023 396 66 03 8406 KBANK
75
ภัทรภร มุทุกันต์
13:41:50 31/05/2023 9500 66 01 8406 SCB
76
พิชชาภา จันทรชิต
13:30:17 31/05/2023 510 66 03 8314 SCB
77
น.ส. จิรัชญา อินธิสา
13:02:14 31/05/2023 800 66 03 8514 KBANK
78
นาย ศักดิ์สิทธิ์ โกฎ
12:40:26 31/05/2023 9500 66 01 6309 KBANK
79
อัชฉราพร ไตรยสุทธิ์
12:40:16 31/05/2023 671 66 03 6220 SCB
80
NAREE JORNJAROEN
12:23:48 31/05/2023 7900 66 01 3112 KTB
81
MISS NANTHATPORN KHA
12:18:46 31/05/2023 9500 66 01 8320 BBL
82
พัชญ์วิสา วรรณประเสร
12:11:12 31/05/2023 127.05 66 04 0000 SCB
83
นันท์นภัส ใจรักดี
12:08:55 31/05/2023 599 66 03 6509 SCB
84
MISSTHONGTHAI PRATHU
11:53:19 31/05/2023 9500 66 01 8413 KTB
85
นางสาว วันดี สมจันทร
11:47:24 31/05/2023 9500 66 01 8502 GSB
86
น.ส. ปภาวดี คีรีวงศ์
11:39:38 31/05/2023 8000 66 01 7219 GSB
87
นางสาว มนต์นัทธ์ ทิพ
11:16:35 31/05/2023 9500 66 01 8523 GSB
88
MRS.NUCHACHNART SUWA
11:12:50 31/05/2023 310 66 03 3108 KTB
89
MISSSOMLUETAI YEYANG
10:33:48 31/05/2023 379 66 03 6318 KTB
90
MISS WIRUNDA WANNASI
10:28:38 31/05/2023 811 66 03 8408 TTB
91
น.ส. อรปรียา ยางเยี่
10:14:25 31/05/2023 770 66 03 7312 KBANK
92
MISSJIRANAN KAEWFUNG
10:04:38 31/05/2023 9500 66 01 8322 KTB
93
พรทิพย์ พึ่งนา
10:00:52 31/05/2023 425 66 03 6307 SCB
94
MISS NANTHICHALIMNAR
09:53:47 31/05/2023 9500 66 01 6109 TTB
95
นาย พงศกร นิมิตสถาพร
09:50:10 31/05/2023 192 66 03 2407 KBANK
96
สุภัสสรา บุญเชิด
09:40:25 31/05/2023 558 66 03 6119 SCB
97
พรพรหม พรหมเพศ
09:37:06 31/05/2023 1198 66 05 0000 SCB
98
น.ส. ทักษพร มิยะวรรณ
09:31:49 31/05/2023 599 66 03 7411 KBANK
99
MR.PARAMET RAKTHAI
09:24:28 31/05/2023 458 66 03 1410 KTB
100
น.ส. กิตติยาพร สระขุ
09:22:48 31/05/2023 482 66 03 6118 KBANK