ระบบแจ้งซ่อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ย้อนกลับ
*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
Password :
หมายเหตุ***ยกเว้นหลอดไฟฟ้าในห้อง ผู้พักอาศัยต้องจัดหาเอง หากประสงค์จะให้เปลี่ยนให้ สามารถแจ้งได้ครับ