รหัสนิสิต 10 หลัก *
ลำดับ
วันที่บันทึก
สถานะ
ชื่อผู้รับ
เลขไปรษณีย์
1
1/6/2023
เศรษฐวิทย์ อารมย์สว่าง

476(กล่อง)

2
1/6/2023
อภิสรา ส่องประเสริฐ

475(กล่อง)

3
1/6/2023
ดุสิตา ปักอินทรีย์

474(ซอง)

4
1/6/2023
พาขวัญ ภูริวัฒนกุล

473(ซอง)

5
25/5/2023
เอกพงค์ เต็งทอง

472(ซอง)

6
24/5/2023
ณัฐธชญา กุลวุฒิ

471(ซอง)

7
24/5/2023
ดลธาดา วี

470(กล่อง)

8
19/5/2023
ปทุมรัตน์ บูรณะ

469(กล่อง)

9
19/5/2023
นวพร ประสพศรีสุรัตน์

468(กล่อง)

10
19/5/2023
วิชญาพร ปุณโณฑก

467(กล่อง)

11
15/5/2023
ชนิกานต์ หวังภัทราวานิช

466(ซอง)

12
15/5/2023
ปทุมรัตน์ บูรณะ

465(ซอง)

13
10/5/2023
อภิสรา ส่องประเสริฐ

464(ซอง)

14
10/5/2023
กชกร ระยัน

463(ซอง)

15
10/5/2023
วิศรุต เด่นจารุกูล

462(ซอง)