รหัสนิสิต 10 หลัก *
ลำดับ
วันที่บันทึก
สถานะ
ชื่อผู้รับ
เลขไปรษณีย์
1
29/9/2023
กรรณิการ์ วงค์ธิดา

139(กล่อง)

2
29/9/2023
ชลธิชา ขุนทอง

138(กล่อง)

3
29/9/2023
ภีม อารีกุล

137(กล่อง)

4
29/9/2023
พิชชาพร อุดาการ

136(กล่อง)

5
29/9/2023
ศศิวรรณ ทองอ่อน

135(กล่อง)

6
29/9/2023
ณิชกุล หล่อศิริรัตนากุล

134(กล่อง)

7
29/9/2023
ธัญญพร ทุมกิจจะ

133(กล่อง)

8
29/9/2023
ญาณิศา นิจพงษ์

132(กล่อง)

9
29/9/2023
อภิรญา เทียนจ่าง

131(กล่อง)

10
29/9/2023
ปุณณวิชญ์ วัฒกาพัฒน์

130(กล่อง)

11
29/9/2023
ณภัทร วรกรรมพล

129(กล่อง)

12
29/9/2023
ปริญตา ประดิษฐผล

128(ซอง)

13
29/9/2023
พาขวัญ ภูริวัฒนกุล

127(ซอง)

14
29/9/2023
อรอนงค์ วงษ์ไทย

126(ซอง)

15
29/9/2023
วนิดา วิมลกาญจนา

125(ซอง)