รายงานการชำระค่าธรรมเนียม

รหัสหรือชื่อ
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล(โอน)
เวลา
วันที่
จำนวนเงิน
ปี
เทอม
ห้อง
ธนาคาร
1
น.ส. ธาริณี นครรัตนช
22:43:43 27/09/2023 404 66 08 8118 KBANK
2
น.ส. ธีรนุช เบ็ญจมภิ
22:29:54 27/09/2023 2130 66 08 0000 KBANK
3
น.ส. ธีรนุช เบ็ญจมภิ
22:18:46 27/09/2023 1616 66 09 0000 KBANK
4
MISS PATTARAWADEE CH
22:07:47 27/09/2023 730 66 08 7411 TTB
5
MRS NIRAMAI AIEMSAMA
22:00:20 27/09/2023 600 66 08 7212 TTB
6
ชัชนันท์ กะการดี
21:38:36 27/09/2023 589 66 08 7104 SCB
7
MR.ADISORN SONTAT
21:34:29 27/09/2023 260 66 08 3207 KTB
8
MR.CHAYAPHAT CHITISA
21:27:46 27/09/2023 674 66 08 1316 KTB
9
ฐิตาภา นันทจินดา
21:16:26 27/09/2023 243 66 08 5322 SCB
10
นางสาว อังคณา จริยปร
21:10:21 27/09/2023 174 66 08 4407 GSB
11
น.ส. อัญชิสา เบ็ญคุ่
21:08:04 27/09/2023 259 66 08 6313 KBANK
12
นางสาว กัญญาณัฐ แก้ว
21:07:09 27/09/2023 320 66 08 6111 AGRI
13
ธนะรักษ์ มากคงพะเนาว
21:05:32 27/09/2023 3622 66 08 0000 SCB
14
นาง อรณิชา เคนสุวรรณ
21:03:28 27/09/2023 696 66 08 5415 KBANK
15
ธนะรักษ์ มากคงพะเนาว
21:01:47 27/09/2023 3644 66 08 0000 SCB
16
นาย อนุพงศ์ ดวงสิมมา
20:53:34 27/09/2023 614 66 08 2301 KBANK
17
MISSPABHASSORN BHUTW
20:49:08 27/09/2023 463 66 08 2516 KTB
18
MR.SURPHAK AUMSAKUM
20:34:35 27/09/2023 1067 66 08 3413 KTB
19
ทินกร พละศักดิ์
20:05:00 27/09/2023 387 66 08 2213 SCB
20
MISSNATTIKAN PUANGJI
19:35:09 27/09/2023 160 66 08 4213 KTB
21
น.ส. ชมพูนุท นาคบุตร
19:35:06 27/09/2023 20 270923193433 270923193433 270923193433 KBANK
22
ศิวกร ไฝทอง
19:24:07 27/09/2023 692 66 08 1511 SCB
23
น.ส. ศิริพร พูลเกษม
19:11:14 27/09/2023 386 66 08 1315 KBANK
24
MRS.KHATTRA TRUADMAN
19:09:34 27/09/2023 520 66 08 8405 KTB
25
นาย กันตพงศ์ ตรงชื่น
19:08:38 27/09/2023 362 66 08 3110 KBANK
26
นาย อลงกรณ์ อินใหญ่
19:03:22 27/09/2023 50 66 09 0000 KBANK
27
MISS YONTHIDA BOONLE
18:57:06 27/09/2023 456 66 08 4402 BBL
28
นาย ณัฐพันธ์ จันโทศิ
18:47:46 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
29
พงศ์ศิระ นันทิทรรภ
18:47:11 27/09/2023 10 66 09 0000 SCB
30
MR PANUWITH KHUMBOON
18:46:07 27/09/2023 50 66 09 0000 TTB
31
ธีรวัฒน์ ทับทีศรี
18:45:13 27/09/2023 50 66 09 0000 SCB
32
MISS SEWAYANANNOENRI
18:31:41 27/09/2023 20 66 09 0000 TTB
33
MISS PICHANAN TOEIAM
18:27:51 27/09/2023 110 66 09 0000 BBL
34
ศุภณัฐ พงษ์ศิริรัชกุ
18:23:36 27/09/2023 645 66 08 2511 SCB
35
ขวัญหทัย วิรติกุล
18:16:07 27/09/2023 10 66 09 0000 SCB
36
MISSJIDAPA MEKWAN
18:14:50 27/09/2023 550 66 08 7515 KTB
37
นาย จองชัย มาตย์จันท
18:14:21 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
38
นาย แทนชนก มุ่ยแฟง
18:09:45 27/09/2023 50 66 09 0000 KBANK
39
MISSKANCHANAPORN INK
18:05:10 27/09/2023 20 66 09 0000 KTB
40
MR SUPAKIT PHALANGPO
17:45:43 27/09/2023 20 66 09 0000 TTB
41
MR.RATTANA RATTANAKI
17:41:34 27/09/2023 10 66 09 0000 KTB
42
ชัยณรงค์ โพกขุนทด
17:30:29 27/09/2023 127 66 08 1308 SCB
43
นาย ธนุส คำพิทักษ์
17:24:50 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
44
นาย ปุณยวีร์ หนังสือ
17:23:53 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
45
MR.SOMKID TASUNAN
17:20:54 27/09/2023 3649.5 66 08 0000 KTB
46
NAPAT WORAKAMPON
17:11:09 27/09/2023 412 66 08 1405 KTB
47
MR KITTIWAT KANYAPRA
17:04:46 27/09/2023 20 66 09 0000 TTB
48
MR KITTIWAT KANYAPRA
17:03:51 27/09/2023 20 66 09 0000 TTB
49
นาย ทัศนา วรรณศรี
16:52:11 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
50
NANGNOY KONGPILA
16:49:17 27/09/2023 50 66 09 0000 KTB
51
นราวิชญ์ วงษ์ศรีแก้ว
16:48:37 27/09/2023 449 66 08 2513 SCB
52
ภูมิรพี พูลพร
16:42:47 27/09/2023 154 66 08 3202 SCB
53
MR.THITIPHAK SUTTHIC
16:41:46 27/09/2023 394 66 08 3309 KTB
54
นาย พงศภัค สุขประเสร
16:39:23 27/09/2023 154 66 08 3202 GSB
55
นราวรี เชื้อเมืองพาน
16:21:42 27/09/2023 370 66 08 6209 SCB
56
กีรติกร คำวิจารณ์
16:21:03 27/09/2023 633 66 08 1504 SCB
57
ศุภโชค ประทีปะผลิน
16:18:16 27/09/2023 110 66 09 0000 SCB
58
นาย อภิรักษ์ ทวินันท
15:53:53 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
59
น.ส. ชาลิสา เจียมทรั
15:50:30 27/09/2023 228 66 08 5503 KBANK
60
น.ส. ผกามาศ สุมลฑา
15:49:15 27/09/2023 20 270923154838 270923154838 270923154838 KBANK
61
ทรงสิทธิ์ บุญมิตร
15:31:25 27/09/2023 50 66 09 0000 SCB
62
น.ส. อภิญญา บุญเจริญ
15:28:20 27/09/2023 100 66 09 0000 GSB
63
น.ส. ศิรประภา ยอดศิร
15:27:31 27/09/2023 100 66 09 0000 KBANK
64
นาย อชิระ บุตรเจริญ
15:10:29 27/09/2023 10 66 09 0000 KBANK
65
ธนภัทร นิธิสรรพสิทธิ
14:58:16 27/09/2023 283 66 08 1312 SCB
66
ธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์
14:56:38 27/09/2023 199 66 08 3112 SCB
67
พรเทพ ศรีพนมวัลย์
14:38:37 27/09/2023 17117.5 66 08 0000 SCB
68
MR.WONGWARUN BOONKAE
14:09:28 27/09/2023 410 66 08 1505 KTB
69
WISIYA POMHALA
14:01:31 27/09/2023 882 66 08 4505 KTB
70
นาย สราวุธ สุรวัฒนาว
13:40:04 27/09/2023 3787 66 08 0000 KBANK
71
อารยา พงษ์สระพัง
13:37:37 27/09/2023 700 66 08 6508 SCB
72
MR THANADOL BOONIM
13:28:27 27/09/2023 448 66 08 2207 BBL
73
นาย ภูมิพัฒน์ เขียวอ
13:06:19 27/09/2023 621 66 08 3514 GSB
74
ศุภวรรณ เสประธานนท์
12:56:15 27/09/2023 432 66 08 7202 SCB
75
SUPHATSARA KIATTIPHA
12:50:42 27/09/2023 784 66 08 8318 BBL
76
น.ส. สุพิชญา ทองคำ
12:42:57 27/09/2023 378 66 08 6310 KBANK
77
น.ส. กรรณิการ์ วงค์ธ
12:41:55 27/09/2023 432 66 08 7202 KBANK
78
ณัฎฐณิชา นาแพง
12:39:50 27/09/2023 662 66 08 7418 SCB
79
น.ส. พรปวีณ์ สุวรรณบ
12:30:29 27/09/2023 431 66 08 7204 KBANK
80
อมรเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อ
12:23:59 27/09/2023 155 66 08 2114 SCB
81
ปวีณา พยัคฆะ
12:22:02 27/09/2023 94 66 08 8510 SCB
82
อฐิติญา ใหม่เอี่ยมพร
12:18:52 27/09/2023 428 66 08 6212 SCB
83
บวรรัตน์ ศรวงค์
12:18:29 27/09/2023 727 66 08 7508 SCB
84
น.ส. อัญชิสา วิชัยศร
12:07:44 27/09/2023 94 66 08 8510 KBANK
85
MISS PAPIMOL SOMSRIK
12:02:41 27/09/2023 94 66 08 8510 KTB
86
นาย สุทธิรักษ์ พิมสุ
11:52:48 27/09/2023 276 66 08 2408 KBANK
87
นาย ชาคริต ชื่นบุญเพ
11:45:19 27/09/2023 1095 66 08 3512 KBANK
88
น.ส. ภัทรพรรณ วงค์กำ
11:40:17 27/09/2023 397 66 08 7505 KBANK
89
นาย กิตติกานต์ เสือง
11:37:37 27/09/2023 72 66 08 3209 KBANK
90
ชนากานต์ บารมีปกป้อง
11:31:03 27/09/2023 702 66 08 6314 SCB
91
ปภาวี หวังสุข
11:26:02 27/09/2023 20 270923112519 270923112519 270923112519 SCB
92
นภัสกร ชายทุ่ย
11:07:55 27/09/2023 321 66 08 5216 SCB
93
MISSNAPASORN THANAPH
10:59:43 27/09/2023 865 66 08 4512 KTB
94
MISSKITTIYAPORN SRAK
10:55:14 27/09/2023 858 66 08 6420 KTB
95
SAROCHA SAENG-NGIEW
10:30:35 27/09/2023 399 66 08 7407 KTB
96
MISSPHIMPHARUEDEE SA
10:10:07 27/09/2023 264 66 08 1106 KTB
97
สุนิสา นาคนาวา
09:36:48 27/09/2023 20 270923093559 270923093559 270923093559 SCB
98
นาย ประภาส ช่วยสุวรร
09:13:18 27/09/2023 260 66 08 3207 KBANK
99
นาย ธนโชติ ลำภู
08:43:27 27/09/2023 448 66 08 2207 KBANK
100
MISS MESIYA SIRICHAN
08:29:30 27/09/2023 646 66 08 7205 KTB