รายงานการชำระค่าธรรมเนียม

รหัสหรือชื่อ
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล(โอน)
เวลา
วันที่
จำนวนเงิน
ปี
เทอม
ห้อง
ธนาคาร
1
ภัทรวดี บุญเกิด
20:30:48 16/05/2024 9500 67 01 7320 SCB
2
สมพงค์ สมุหเสนีโต
20:06:04 16/05/2024 6750 67 01 3304 SCB
3
ชุติกาญจน์ คุยดี
19:16:21 16/05/2024 13800 67 01 5317 SCB
4
น.ส. ปนัดดา แป้นดวงเ
17:20:10 16/05/2024 9500 67 01 7322 KBANK
5
นาย มนุเชษฐ์ พงศ์แพท
16:25:35 16/05/2024 20 160524162510 160524162510 160524162510 KBANK
6
วรรณา ศรีสาคร
16:20:25 16/05/2024 7900 67 01 1318 SCB
7
ณัฐศักดิ์ ศรีสวย
13:33:04 16/05/2024 1194 67 03 3410 SCB
8
ธนภร สุดขยัน
09:25:35 16/05/2024 404 67 03 6118 SCB
9
นาย กนต์ธีร์ อรุณไชย
08:08:46 16/05/2024 617 67 03 3115 KBANK
10
BUNCHANIKA KAEOTHUEN
01:00:27 16/05/2024 278 67 03 5403 KTB
11
MR. PHAKKHAPHON SOMD
22:18:40 15/05/2024 7900 67 01 1317 KTB
12
MR CHANINTORN NGAOPR
21:41:44 15/05/2024 7900 67 01 2406 TTB
13
KANIT NAKORNPAT
20:31:17 15/05/2024 7900 67 01 1310 KTB
14
MISS PENNEE WONGMEK
18:06:08 15/05/2024 9500 67 01 7317 KTB
15
แพรวา ควรพิทักษ์
17:21:34 15/05/2024 589 67 03 6503 SCB
16
น.ส. ธณกร รัตนวรชาติ
16:16:39 15/05/2024 582 67 03 5122 KBANK
17
น.ส. ณัฏฐธิดา อนุชน
16:09:00 15/05/2024 9500 67 01 7319 KBANK
18
น.ส. เมรินทร์ ศิริบู
15:59:54 15/05/2024 488 67 03 8319 KBANK
19
NARONGSAK LEE
15:03:04 15/05/2024 8000 67 01 7218 BAY
20
น.ส. อภิสรา ส่องประเ
14:40:55 15/05/2024 394 67 03 5514 KBANK
21
น.ส. ณัฐณิชา มั่งคั่
13:53:59 15/05/2024 496 67 03 7523 KBANK
22
นาง เยาวภา นวลจันทร์
13:49:48 15/05/2024 9500 67 01 7406 KBANK
23
JATIPORN LOETSAKUNTH
12:49:27 15/05/2024 7900 67 01 2507 KTB
24
ภัทรวดี เที่ยงนนดา
12:24:20 15/05/2024 13800 67 01 4312 SCB
25
WANNEE TACHA MRS.
11:11:44 15/05/2024 7900 67 01 1317 BBL
26
ธิดารัตน์ สุขประเสริ
10:49:08 15/05/2024 20 150524104821 150524104821 150524104821 SCB
27
MISSTANITSHA LAMMAWE
10:07:31 15/05/2024 676 67 03 4416 KTB
28
กัลยา เจี่ยเจริญ
10:01:18 15/05/2024 9500 67 01 7322 SCB
29
นาย ปฏิญญา เฉิน
09:50:03 15/05/2024 6750 67 01 3302 KBANK
30
ณฐวัฒน์ วงษ์รัตน์
09:32:19 15/05/2024 6750 67 01 3305 SCB
31
น.ส. เมย์ พงษ์ธนานิก
09:13:37 15/05/2024 9500 67 01 7323 KBANK
32
สาลินี อำไพ
08:38:58 15/05/2024 217 67 03 7102 SCB
33
PANITHI NASAN
00:06:41 15/05/2024 273 67 03 3309 KTB
34
ด.ช. อภิวัฒน์ คำเรือ
20:47:56 14/05/2024 7900 67 01 2509 GSB
35
MISSJIRAPA SUDSALEE
20:10:09 14/05/2024 8000 67 01 7216 KTB
36
MRS SUCHARAT PHOLPOK
20:10:01 14/05/2024 13800 67 01 5506 TTB
37
นาย กิตติ์ธเนศ ภานิช
19:45:19 14/05/2024 9500 67 01 7311 KBANK
38
น.ส. ดวงกมล มะอาจเลิ
18:48:19 14/05/2024 346 67 03 6316 KBANK
39
นาย สุรเกียรติ์ ยิ้ม
18:29:06 14/05/2024 7900 67 01 1314 KBANK
40
นาย ฉัตรทนง ดิลกสิริ
18:02:09 14/05/2024 739 67 03 1501 KBANK
41
KANYAPHAT THIANPASAT
17:55:20 14/05/2024 13800 67 01 4218 KTB
42
เบญจลักษณ์ คิดเห็น
17:17:39 14/05/2024 499 67 03 7324 SCB
43
MR.PIWAT KAUEPET
16:47:26 14/05/2024 7900 67 01 2506 KTB
44
ชุติกาญจน์ ทองทรัพย์
16:18:27 14/05/2024 714 67 03 5320 SCB
45
นาง เรณู เทศะบำรุง
14:34:58 14/05/2024 13800 67 01 5408 GSB
46
ณัฐชยา นวลละออง
14:26:05 14/05/2024 13800 67 01 5519 SCB
47
นพรัตน์ รัตน์เพ็ชร
14:20:01 14/05/2024 711 67 03 1307 SCB
48
นางสาว ฐิติพร บุญเกิ
13:20:52 14/05/2024 8000 67 01 7215 GSB
49
SARINYA TEAWPITAKUL
13:08:22 14/05/2024 9500 67 01 7323 BBL
50
MR NONTAKORN KONGFUA
13:03:23 14/05/2024 335 67 03 2210 BBL
51
Thanachot Jaraksabha
12:41:00 14/05/2024 7900 67 01 1313 BAY
52
น.ส. ภัฐยา พิรุณนภาว
11:48:11 14/05/2024 9500 67 01 7303 KBANK
53
นาง ทิพย์ชัญญา สิริธ
11:25:31 14/05/2024 13800 67 01 5222 KBANK
54
วรรณกร อาจห้วยแก้ว
10:14:32 14/05/2024 5762.35 67 03 0000 SCB
55
วรรณกร อาจห้วยแก้ว
10:14:06 14/05/2024 1819.96 67 04 0000 SCB
56
พิราอร หอมจันทร์
09:45:58 14/05/2024 20 140524094518 140524094518 140524094518 SCB
57
น.ส. ภัทราภรณ์ จรูญโ
09:16:45 14/05/2024 532 67 03 8301 KBANK
58
ปิยภัทร ส้องแก้ว
09:14:01 14/05/2024 5900 67 01 2118 SCB
59
นางสาว สิรภัทร จันทส
08:56:27 14/05/2024 9500 67 01 7308 GSB
60
ปรัชญา วิชาพร
08:48:36 14/05/2024 7900 67 01 1311 SCB
61
พีระวัฒน์ รัชตธีรวัฒ
06:14:12 14/05/2024 438 67 03 1413 SCB
62
นาย ทะยานชล สว่างศรี
22:04:48 13/05/2024 6750 67 01 3302 GSB
63
ธนพล หนึ่งคำมี
21:56:32 13/05/2024 7900 67 01 1316 SCB
64
MISSKAWINART CHIMWAI
19:55:36 13/05/2024 493 67 03 6201 KTB
65
อารียา ขันเคน
19:43:32 13/05/2024 463 67 03 8119 SCB
66
นาย อภิศักดิ์ คมขำ
19:41:49 13/05/2024 7900 67 01 2508 KBANK
67
น.ส. วรางคณา เอื้อนส
19:36:33 13/05/2024 9500 67 01 7407 KBANK
68
น.ส. อรปรียา บุรานัน
19:03:10 13/05/2024 8000 67 01 7115 KBANK
69
MISS KUNJIYA PHUMWIJ
17:46:17 13/05/2024 452 67 03 6402 KTB
70
นาง สุนทรี รัศมี
16:55:54 13/05/2024 9500 67 01 7110 GSB
71
แปลง รองหมื่น
16:41:58 13/05/2024 388 67 03 7401 SCB
72
น.ส. กชพร สุขสวัสดิ์
14:00:22 13/05/2024 13800 67 01 5313 KBANK
73
สุภญา ฐิติสุนทรลักษณ
13:46:19 13/05/2024 7900 67 01 2503 SCB
74
ศุภกร รัตนเสรีเกียรต
13:39:57 13/05/2024 20 130524133900 130524133900 130524133900 SCB
75
วริศรา คงมี
13:36:20 13/05/2024 630 67 03 7521 SCB
76
TANAWAT KAMNGOK
12:52:10 13/05/2024 7900 67 01 2302 KTB
77
ขันทอง วงษ์ไกรสร
12:48:45 13/05/2024 7900 67 01 1310 SCB
78
MR PATTARAWUT KHUNSR
12:09:10 13/05/2024 660 67 02 4314 BBL
79
นาย พิษณุ ชุ่มชื่นสร
12:04:38 13/05/2024 13800 67 01 5524 GSB
80
PATTAYA BUNPRASERT
11:13:25 13/05/2024 1092 67 03 1514 KTB
81
อารีวัลย์ สุบิน
10:13:21 13/05/2024 7900 67 01 1311 SCB
82
MR.PIYAPAT SONGKAEW
09:25:00 13/05/2024 352 67 03 2118 KTB
83
นาย วัชรพล คำเขียว
08:27:38 13/05/2024 9500 67 01 7319 KBANK
84
นาย ธนพล คำพิมพ์ปิด
21:28:46 09/05/2024 7900 67 01 2407 KBANK
85
ธีระ พรมแดง
20:48:43 09/05/2024 9500 67 01 7303 SCB
86
MRS.SIKULARB PETCHKA
19:57:09 09/05/2024 444 67 03 1104 KTB
87
อรรถพล วงษ์แพทย์
19:21:20 09/05/2024 20 090524192044 090524192044 090524192044 SCB
88
นาง เบญจพร วารีทิพย์
19:09:43 09/05/2024 9500 67 01 7320 KBANK
89
นาง จันทร์ศรี ภูกิ่ง
19:06:56 09/05/2024 7900 67 01 2507 KBANK
90
MR NARUDON KANLAYANA
19:06:27 09/05/2024 50 67 04 0000 TTB
91
พิมพวรรณ ยืนยัง
18:14:11 09/05/2024 162 67 03 7119 SCB
92
MR KHEMMACHAT AULITN
18:13:37 09/05/2024 144 67 03 2202 BBL
93
APIRAK DEETHAE
17:21:42 09/05/2024 298 67 03 3303 KTB
94
RATANAWALEE SASAI
16:28:02 09/05/2024 583 67 03 8304 KTB
95
น.ส.วันวิสา นิลสัมฤ
16:23:41 09/05/2024 6750 67 01 3305 AGRI
96
ณฐิกา ผ่อนปรน
16:00:17 09/05/2024 516 67 03 8406 SCB
97
ชุติมา อยู่เสนาสน์
15:50:36 09/05/2024 307 67 03 8224 SCB
98
MISS CHUTIMA CHRINGP
15:47:08 09/05/2024 9500 67 01 7413 KTB
99
น.ส. จิดาภา โภคี
15:42:09 09/05/2024 672 67 03 8220 KBANK
100
น.ส. ภัทรวดี เทพขาว
15:38:28 09/05/2024 423 67 03 8210 KBANK